EGULAMIN PRZEPROWADZANIA WALNYCH ZEBRAŃ CZŁONKÓW ORAZ WYBORU DELEGATÓW I WŁADZ W ODDZIAŁACH I KOŁACH PSD W ROKU WYBORCZYM 2023.

 1. Walne zebrania członków Oddziałów Miejskich, Gminnych i Powiatowych oraz Kół
  PSD winny odbyć się do końca czerwca 2023 roku, a Oddziałów Wojewódzkich
  i Rejonowych najpóźniej do końca września 2023 roku.
 2. Walne zebranie Koła lub Oddziału zwoływane jest przez właściwy zarząd.
  Zawiadomienie o terminie zebrania, miejscu i porządku obrad powinno być doręczone
  członkom Koła (lub delegatom Oddziału) co najmniej 21 dni przed datą zebrania.
 3. W lokalu, w którym przeprowadzane jest zebranie powinny być wyłożone do podpisu
  listy uczestników.
 4. Porządek obrad powinien zawierać następujące punkty:
  a) otwarcie;
  b) wybór minimum 3-osobowego prezydium (w tym przewodniczącego i sekretarza)
  oraz protokolanta;
  c) przyjęcie porządku obrad;
  d) powołanie komisji:
 • mandatowo-wyborczej (której członkowie nie mogą ubiegać się o kandydowanie
  do władz Oddziału/Koła);
 • uchwał i wniosków;
  przy małej liczbie uczestników zebrania można scalić komisje;
  e) stwierdzenie prawomocności zebrania;
  f) sprawozdanie ustępującego zarządu;
  g) sprawozdanie komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego, jeżeli takie organy były
  powołane;
  h) dyskusja;
  i) przegłosowanie absolutorium ustępującemu zarządowi;
  j) podjęcie uchwały o trybie wyboru (jawne czy tajne);
  k) wybory władz:
 • zgłoszenie i rejestracja kandydatów;
 • głosowanie;
 • przeliczenie głosów i ogłoszenie wyników;
 • ukonstytuowanie się wewnętrzne nowych władz;
  l) wybór delegatów na zebranie wyższego szczebla;
  m) odczytanie protokołów komisji;
  n) przyjęcie uchwał i programu działania;
  o) zamknięcie obrad.
 1. Po zakończeniu akcji sprawozdawczo-wyborczej należy przekazać do szczebla
  nadrzędnego w ciągu 14 dni:
 • protokół z zebrania;
 • skrócony protokół wyboru nowych władz i delegatów;
 • przyjęte uchwały.
 1. Walne zebrania członków Oddziałów Miejskich, Gminnych i Powiatowych oraz Kół
  wybierają swoje władze na następną kadencję w postaci zarządów i ewentualnie
  komisji rewizyjnych (obowiązkowe jeśli jednostka posiada lub zamierza się starać o
  KRS) i sądów koleżeńskich. Przy wyborze organów władzy należy przestrzegać
  aktualnie obowiązującego Statutu.
 2. Minimalne składy ilościowe władz PSD są stałe. W przypadku trwałego ubycia
  członka organów, organy te uzupełniają skład na zasadach określonych Statutem PSD.
  II. Zasady wyboru delegatów na walne zebrania wyższego szczebla
 3. Delegatów wybiera się na walnym zebraniu Oddziałów i Kół zwykłą większością
  głosów.
 4. Zgłaszanie kandydatów jest jawne.
 5. Zasady wyborów (jawne czy tajne) określa głosowaniem walne zebranie.
 6. Walne zebrania Oddziałów Miejskich, Gminnych i Powiatowych oraz Kół wybierają
  delegatów w liczbie 1 delegat na każde zaczynające się 25 członków (np. 1 delegat na
  20 członków, 2 delegatów na 30 członków itd.), mających opłacone bieżące składki
  członkowskie na dzień walnego zebrania. Nie jest wymagane regulowanie składek
  wstecznie, np. za nieaktywny okres w trakcie pandemii COVID-19. Prezes Oddziału
  lub Koła jest automatycznie delegatem na walne zebranie wyższego szczebla i nie jest
  wliczany do przysługującej Oddziałowi lub Kołu liczby delegatów.
 7. Walne zebrania Oddziałów Wojewódzkich i Rejonowych dokonują wyboru delegatów
  na Krajowe Walne Zebranie Delegatów w liczbie 1 delegat na każde zaczynające się
  150 członków (np. 1 delegat na 120 członków, 2 delegatów na 180 członków itd.),
  według stanu przekazanego do Biura ZG PSD za 2022 rok w informacjach
  statystycznych – termin przekazania sprawozdania do dnia 28.02.2023 r. Prezes
  Oddziału Wojewódzkiego/Rejonowego jest automatycznie delegatem na Krajowe
  Walne Zebranie Delegatów i nie jest wliczany do przysługującej Oddziałowi liczby
  delegatów.
 8. Nieprzekazanie informacji statystycznych w ustalonym terminie do Biura ZG PSD
  będzie równoznaczne z brakiem udziału delegatów danego Oddziału Wojewódzkiego
  lub Rejonowego w Krajowym Walnym Zebraniu Delegatów.
 9. Istnieje możliwość wyboru delegatów rezerwowych na wypadek niedyspozycji lub
  niemożności przyjazdu na zebranie wyższego szczebla delegatów podstawowych.
 10. Regulamin przyjęto Uchwałą nr 1/4/2022 na podstawie §35.1.2), w nawiązaniu do §24.3
  i §25.1 Statutu PSD dnia 04.11.2022 r. na posiedzeniu Zarządu Głównego PSD w Sanoku.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *