O nas

Koło wspiera ludzi chorych na cukrzycę, działa od 23.01.2002 roku, zrzesza 142 członków, działa w strukturach PSD.

W dniu 30.06.2016 roku przedstawiciele Kół Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Biłgoraju, Hrubieszowie, Parczewie, Tarnogrodzie oraz Tomaszowie Lubelskim, podpisali „Inicjatywę Przedstawicieli Kół”.

Dokument stał się przyczynkiem do podjęcia Uchwały nr 1 „Walnego, Założycielskiego Zebrania Oddziału Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim” w sprawie powołania Oddziału Rejonowego PSD w Tomaszowie Lubelskim.

Dnia 22.09.2017 roku Prezydium Zarządu Głównego PSD Uchwałą nr 1 zatwierdziło powstanie Oddziału Rejonowego PSD, a w dniu 20.10.2017 roku do Sądu Rejonowego Warszawa Ursus XIII Wydział Gospodarczy KRS z wnioskiem o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wg stanu na dzień 19.03.2019 roku Oddział Rejonowy PSD z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim został wpisany pod numerem KRS 0000037573 poz.38.

Od 10 czerwca 2017 roku do 13.04.2019 roku Prezesem Oddziału Rejonowego był Krzysztof Krawczyk.

W dniu 13.04.2019 roku odbyło się Walne Zebranie Delegatów Oddziału Rejonowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Tomaszowie Lubelskim

Na zebraniu Oddziału obecnych było 13 delegatów z Kół PSD w Parczewie, Biłgoraju, Tarnogrodu, Hrubieszowa oraz Tomaszowa Lubelskiego .

Przewodniczący Zebrania kol. Krzysztof Krawczyk oraz Sekretarz Zebrania kol. Tomasz Grzeszczuk stwierdzają, że zebranie spełniło warunki statutowe do wyboru władz Oddziału Rejonowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

W wyniku głosowania do władz wybrani zostali:

I. Do Zarządu Oddziału PSD

1. Prezes Karol Kosiacki Koło PSD w Tomaszowie Lubelskim

2. Wiceprezes Irena Łukiewicz Koło PSD w Hrubieszowie

3. Wiceprezes Krystyna Różaniecka Koło PSD w Biłgoraju

4. Wiceprezes Teresa Bronikowska Koło PSD w Parczewie

5. Wiceprezes Edyta Madeja Koło PSD w Tomaszowie Lubelskim

6. Wiceprezes Roman Cichocki Koło PSD w Tarnogrodzie

7. Sekretarz Ryszard Smyrski Koło PSD w Tomaszowie Lubelskim

II. Do Komisji Rewizyjnej Oddziału PSD

1. Przewodniczący Mazurek Barbara Koło PSD w Tarnogrodzie

2. Sekretarz Tomasz Grzeszczuk Koło PSD w Tomaszowie Lubelskim

3. Członek Tadeusz Teterycz Koło PSD w Biłgoraju

III. Do Sądu Koleżeńskiego Oddziału PSD

1. Przewodniczący Jan Hass Koło PSD w Tarnogrodzie

2. Sekretarz Wiesława Kozak Koło PSD w Tomaszowie Lubelskim

W wyniku głosowania wybrano kol. Karola Kosiackiego na Krajowe Walne Zebranie Delegatów.

Stwierdza się, że głosowanie odbyło się zgodnie z wymogami Statutu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oraz Regulaminem wyboru delegatów i władz Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Sekretarz Zebrania Przewodniczący Zebrania

Tomasz Grzeszczuk Krzysztof Krawczyk