EGULAMIN PRZEPROWADZANIA WALNYCH ZEBRAŃ CZŁONKÓW ORAZ WYBORU DELEGATÓW I WŁADZ W ODDZIAŁACH I KOŁACH PSD W ROKU WYBORCZYM 2023.

 1. Walne zebrania członków Oddziałów Miejskich, Gminnych i Powiatowych oraz Kół
  PSD winny odbyć się do końca czerwca 2023 roku, a Oddziałów Wojewódzkich
  i Rejonowych najpóźniej do końca września 2023 roku.
 2. Walne zebranie Koła lub Oddziału zwoływane jest przez właściwy zarząd.
  Zawiadomienie o terminie zebrania, miejscu i porządku obrad powinno być doręczone
  członkom Koła (lub delegatom Oddziału) co najmniej 21 dni przed datą zebrania.
 3. W lokalu, w którym przeprowadzane jest zebranie powinny być wyłożone do podpisu
  listy uczestników.
 4. Porządek obrad powinien zawierać następujące punkty:
  a) otwarcie;
  b) wybór minimum 3-osobowego prezydium (w tym przewodniczącego i sekretarza)
  oraz protokolanta;
  c) przyjęcie porządku obrad;
  d) powołanie komisji:
 • mandatowo-wyborczej (której członkowie nie mogą ubiegać się o kandydowanie
  do władz Oddziału/Koła);
 • uchwał i wniosków;
  przy małej liczbie uczestników zebrania można scalić komisje;
  e) stwierdzenie prawomocności zebrania;
  f) sprawozdanie ustępującego zarządu;
  g) sprawozdanie komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego, jeżeli takie organy były
  powołane;
  h) dyskusja;
  i) przegłosowanie absolutorium ustępującemu zarządowi;
  j) podjęcie uchwały o trybie wyboru (jawne czy tajne);
  k) wybory władz:
 • zgłoszenie i rejestracja kandydatów;
 • głosowanie;
 • przeliczenie głosów i ogłoszenie wyników;
 • ukonstytuowanie się wewnętrzne nowych władz;
  l) wybór delegatów na zebranie wyższego szczebla;
  m) odczytanie protokołów komisji;
  n) przyjęcie uchwał i programu działania;
  o) zamknięcie obrad.
 1. Po zakończeniu akcji sprawozdawczo-wyborczej należy przekazać do szczebla
  nadrzędnego w ciągu 14 dni:
 • protokół z zebrania;
 • skrócony protokół wyboru nowych władz i delegatów;
 • przyjęte uchwały.
 1. Walne zebrania członków Oddziałów Miejskich, Gminnych i Powiatowych oraz Kół
  wybierają swoje władze na następną kadencję w postaci zarządów i ewentualnie
  komisji rewizyjnych (obowiązkowe jeśli jednostka posiada lub zamierza się starać o
  KRS) i sądów koleżeńskich. Przy wyborze organów władzy należy przestrzegać
  aktualnie obowiązującego Statutu.
 2. Minimalne składy ilościowe władz PSD są stałe. W przypadku trwałego ubycia
  członka organów, organy te uzupełniają skład na zasadach określonych Statutem PSD.
  II. Zasady wyboru delegatów na walne zebrania wyższego szczebla
 3. Delegatów wybiera się na walnym zebraniu Oddziałów i Kół zwykłą większością
  głosów.
 4. Zgłaszanie kandydatów jest jawne.
 5. Zasady wyborów (jawne czy tajne) określa głosowaniem walne zebranie.
 6. Walne zebrania Oddziałów Miejskich, Gminnych i Powiatowych oraz Kół wybierają
  delegatów w liczbie 1 delegat na każde zaczynające się 25 członków (np. 1 delegat na
  20 członków, 2 delegatów na 30 członków itd.), mających opłacone bieżące składki
  członkowskie na dzień walnego zebrania. Nie jest wymagane regulowanie składek
  wstecznie, np. za nieaktywny okres w trakcie pandemii COVID-19. Prezes Oddziału
  lub Koła jest automatycznie delegatem na walne zebranie wyższego szczebla i nie jest
  wliczany do przysługującej Oddziałowi lub Kołu liczby delegatów.
 7. Walne zebrania Oddziałów Wojewódzkich i Rejonowych dokonują wyboru delegatów
  na Krajowe Walne Zebranie Delegatów w liczbie 1 delegat na każde zaczynające się
  150 członków (np. 1 delegat na 120 członków, 2 delegatów na 180 członków itd.),
  według stanu przekazanego do Biura ZG PSD za 2022 rok w informacjach
  statystycznych – termin przekazania sprawozdania do dnia 28.02.2023 r. Prezes
  Oddziału Wojewódzkiego/Rejonowego jest automatycznie delegatem na Krajowe
  Walne Zebranie Delegatów i nie jest wliczany do przysługującej Oddziałowi liczby
  delegatów.
 8. Nieprzekazanie informacji statystycznych w ustalonym terminie do Biura ZG PSD
  będzie równoznaczne z brakiem udziału delegatów danego Oddziału Wojewódzkiego
  lub Rejonowego w Krajowym Walnym Zebraniu Delegatów.
 9. Istnieje możliwość wyboru delegatów rezerwowych na wypadek niedyspozycji lub
  niemożności przyjazdu na zebranie wyższego szczebla delegatów podstawowych.
 10. Regulamin przyjęto Uchwałą nr 1/4/2022 na podstawie §35.1.2), w nawiązaniu do §24.3
  i §25.1 Statutu PSD dnia 04.11.2022 r. na posiedzeniu Zarządu Głównego PSD w Sanoku.

Ogólnopolskie Obchody Światowego Dnia Cukrzycy w Sanoku

Dnia 5 listopada obyły się ogólnopolskie obchody Światowego Dnia Cukrzycy PSD. Wydarzenie zgromadziło ponad 300 członków Stowarzyszenia z całej Polski. Uroczystość była okazją do świętowania, edukacji oraz zapoznania się z nowościami w świecie diabetologicznym. Podczas uroczystej gali wręczono nagrody i odznaczenia dla zasłużonych działaczy i partnerów.

Na wejściu każdy uczestnik wydarzenia otrzymał torbę powitalną z atrakcyjnymi materiałami dla diabetyków.

Wydarzenie rozpoczęło się od powitań i występu Formacji Tańca Towarzyskiego Flamenco Sanockiego Domu Kultury.

Następnie wprowadzono sztandar Zarządu Głównego PSD i przystąpiono do uhonorowania najbardziej zasłużonych i aktywnych osób działających na rzecz PSD i drugiego człowieka w potrzebie.

Jako pierwsze wręczono prestiżowe nagrody Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków „Kryształowy Koliber” 2022. W tym roku nagrodę otrzymali:
“Lekarz Roku 2022” Wojciech Wieczorek
“Społecznik Roku 2022” Janusz Musz
“Osobowość Roku 2022” Karol Kosiacki
“Edukatorka Roku 2022” Anna Gołdyn
“Młody Wolontariusz Roku 2022” Oliwia Kaczmarek
“Program Edukacyjny Roku 2022” Ewa Dygaszewicz

Cztery z nagrodzonych osób odebrały w Sanoku statuetkę: Janusz Musz, Karol Kosiacki, Anna Gołdyn i w imieniu Oliwii Kaczmarek – jej tata Artur Kaczmarek.

Przyznano również następujące odznaczenia:

Medal “Za Zwycięstwo nad Cukrzycą”: Jerzy Birówka (złoty), Piotr Czyż (złoty), Kazimierz Wawszczak (złoty), Kazimiera Rybczak (srebrny).
Złota odznaka “Za Zasługi dla PSD”: Eleonora Cieniek, Anna Martowicz, Anna Zięba.
Srebrna odznaka “Za Zasługi dla PSD”: Czesława Barzyk, Maria Brągiel, Krystyna Pawlak, Czesława Rogowska, Maria Romańska, Krystyna Szańca, Krystyna Szczygieł.
Odznaka “Złote Serce PSD”: Jacek Borczyk, Władysława Budnik, Krystyna Górniak, Teresa Ładomirska, Czesław Łuc, Andrzej Mielcarek, Krzysztof Pięta, Bożena Ropa, Kazimiera Rybczak, Jan Skałba, Genowefa Tuleja, Elżbieta Węgrzyn, Kazimierz Wawszczak.
Odznaka “Ambasador PSD”: Stanisław Chęć, Andrzej Konopka, Grzegorz Kozak, Jolanta Krokowska, Tomasz Matuszewski, Beata Rak, Bolesław Szybist.
Dyplomy uznania: Zofia Lisowska, Stanisław Rogowski, Stanisław Tulak.
Medale 40-lecia PSD: Stanisław Chęć, Janusz Cecuła, Tomasz Matuszewski, Maria Ćwikła, Beata Dziuban, Grzegorz Kornecki, Grzegorz Kozak, Anna Łuc, Piotr Urski, Bernadetta Żywiec.

Nie zabrakło podziękowań i słów uznania płynących od władz samorządowych, a także stowarzyszenia diabetyków ze Słowacji.

Świadomość i edukacja podstawą w życiu z cukrzycą

Działania prowadzone przez PSD od ponad 40 lat skupiają się na edukacji i wsparciu diabetyków, a także szerzeniu świadomości społecznej na temat cukrzycy. Obchody Światowego Dnia Cukrzycy były okazją do skorzystania z darmowych badań profilaktycznych oraz porad specjalistów.

Istotną częścią wydarzenia była sesja edukacyjna, którą prowadzili specjaliści w dziedzinie diabetologii, psychologii i ortopodologii. Jak wskazywali eksperci, leczenie cukrzycy to proces, w którym niezwykle ważna jest współpraca pacjenta oraz jego bliskich z zespołem specjalistów: diabetologiem, lekarzem rodzinnym, pielęgniarką, podologiem, a także psychologiem i wszystkimi innymi specjalistami zaangażowanymi w leczenie, by poprawiać zdrowie i komfort życia pacjentów.

Eksperci edukowali pacjentów

Dzięki rozwojowi nowoczesnych metod leczenia oraz monitorowania cukrzycy, możliwa jest ciągła poprawa stanu zdrowia diabetyków i jakości ich życia.

W ostatnich 5 latach nastąpiła prawdziwa rewolucja w leczeniu tej przewlekłej choroby, jaką jest cukrzyca. 30-40% pacjentów dializowanych to osoby z powikłaną cukrzycą typu 2. Jednym z powikłań jest przewlekła choroba nerek, której objawy na początku są mało widoczne dla pacjenta. Rozwój medycyny pozwolił na stworzenie leków inteligentnych, które leczą nie tylko cukrzycę, ale chronią również nerki i serce. To istotne, ponieważ głównymi powikłaniami cukrzycy typu 2 jest przewlekła choroba nerek i niewydolność serca – mówił podczas sesji edukacyjnej dr n. med. Paweł Domański, diabetolog.

Podczas sesji nie zabrakło wykładu na temat wpływu cukrzycy na psychikę człowieka. Doświadczona ekspertka wskazała na paradoksalnie pozytywne aspekty doświadczania choroby.

Doświadczenie cukrzycy ma dwa aspekty psychologiczne. Z jednej strony ma negatywny wpływ na człowieka, z drugiej można z niej wyciągnąć również pozytywy. Wszyscy mamy świadomość, że nie jesteśmy w stanie wyeliminować ciemnych stron życia. Trudne dla nas rzeczy mogą być bardzo rozwojowe. Słuchając doświadczeń pacjentów z cukrzycą, dostrzegłam też pozytywy. Jednym z tych elementów jest umiejętność zaopiekowania się samym sobą. Drugie zjawisko występujące u chorych z cukrzycą to samodyscyplina, dzięki której pacjenci funkcjonują o wiele lepiej. Wpływa ona nie tylko na realizację celów zdrowotnych. Ponadto zyskujemy wiedzę medyczną i świadomość swoich procesów psychicznych – mówiła Joanna Markin, psycholog i psychoterapeuta Gestalt.

O konieczności dbania o stopy diabetyków mówiła ekspertka-ortopodolog z Instytutu Podologicznego:

W ortopodologii niezwykle ważnym aspektem jest holistyczne podejście do zdrowia diabetyka. Problemy ze stopami wiążą się z postawą całego ciała. Ortopodologia, oprócz oceny postawy ciała i wad, zajmuje się oceną rozkładu ciężaru ciała i analizą chodu. Jest wiele sposobów, które mogą zapobiec deformacji stóp. Dobór działań i metod ortopodologicznych powinien być elementem terapii każdego pacjenta diabetologicznego – podkreślała ortopodolog Katarzyna Kowalska-Pac.

Na zakończenie sesji edukacyjnej diabetolog Anna Sobolak poprowadziła prelekcję na temat samokontroli glikemii.

Odpowiednie prowadzenie samokontroli glikemii wymaga systematycznej edukacji pacjenta w tym zakresie. Istotna jest nauka interpretacji wyników, by wykorzystywać je do modyfikacji codziennej diety, wysiłku fizycznego i dawek leków. Trzeba też być świadomym tego, jak wiele różnych czynników wpływa na poziom glukozy we krwi u osoby z cukrzycą – przypomniała diabetolog Anna Sobolak.

Po każdej sesji edukacyjnej odbywał się quiz z nagrodami z wiedzy wyniesionej z wykładów.
Na zakończenie wręczono uczestnikom upominki ufundowane przez partnerów wydarzenia.

Podczas całego trwania wydarzenia uczestnicy mogli oglądać stoiska wystawiennicze firm związanych z diabetologią, otrzymać różnego typu materiały, wysłuchać porad ekspertów oraz wykonywać szereg badań profilaktycznych.

Dziękujemy naszym partnerom i sponsorom, którymi byli: Abbott, Apteka Omega, Ascensia, AstraZeneca, Automet, Boehringer Ingelheim i kampania Dłuższe życie z cukrzycą, Deomed marka JJW, DOZ, Embecta, E-Sanok, Fundacja na rzecz pacjentów – Opieka Farmaceutyczna w Centrum Uwagi, Fundacja Neuca dla Zdrowia, HERB, Instytut Podologiczny, Inter Q, Jantar Wody Mineralne, Novo Nordisk, Oceanic, PGNiG, Pol-mak, Powiat Sanocki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku, Proglikemia, San OK, Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Sanofi, Uldo, Urząd Miasta Sanok, Gmina Zagórz.
Podziękowania także dla Sanockiego Domu Kultury za udostępnienie swojego pięknego i przyjaznego obiektu.
Słowa uznania należą się Pani Prezes Kazimierze Rybczak i Zarządowi Koła PSD w Sanoku oraz wszystkim działaczom i wolontariuszom z Koła oraz Oddziału Rejonowego PSD w Sanoku za przygotowanie tej wspaniałej uroczystości.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Strona wznawia swoją aktywność

Szanowni Państwo:

po przerwie spowodowanej przyczynami niezależnymi od administratora, strona www.diabetycy-tomaszow  wznawia swoją aktywność i zaprasza internautów, zainteresowanych problematyką, związaną z cukrzycą i jej otoczeniem do cyklicznych odwiedzin.

Profil strony, przewidziany w nowej formule, będzie zawierał informacje:

– w zakresie edukacji diabetologicznej chorych na cukrzycę oraz ich

  rodzin,

– w zakresie spraw bieżących, dotyczących pracy Kół, skupionych

  w Oddziale, 

– innych, związanych ze środowiskiem diabetyków poza strukturą

  Oddziału Rejonowego, w ramach określonych Statutem PSD.

Materiały i komentarze będą publikowane sukcesywnie, w miarę możliwości administratora ze szczególnym uwzględnieniem aktualności 

oraz wagi materiałów.

Z wyrazami szacunku: Administrator 

Warsztaty kulinarno – terapeutyczne.

W ramach projektu Działaj Lokalnie 2021 Koło Powiatowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Tomaszowie Lubelskim zorganizowano

w miesiącach wrzesień- listopad cykl warsztatów kulinarno – terapeutycznych, które miały na celu podniesienie umiejętności z zakresu przygotowania posiłków wśród osób chorujących na cukrzycę.

Głównym celem projektu pn. ” Warsztaty kulinarno – terapeutyczne Zdrowy talerz diabetyka”  było zwiększenie samoświadomości oraz wiedzy wśród osób chorujących na cukrzycę, osób zagrożonych zachorowaniem jak i ludzi dotychczas nieświadomych z zagrożeń płynących z powikłań związanych z cukrzycą a zarazem podniesienie umiejętności i aktywizację społeczną wśród 40 członków Koła Powiatowego Diabetyków w Tomaszowie Lubelskim.

Warsztaty obejmowały część praktyczną czyli przygotowanie posiłków dietetycznych o niskim indeksie glikemicznym przez uczestników wraz

z trenerem kulinarnym oraz część merytoryczną czyli krótkie wykłady

o wybranej tematyce zdrowotnej tj. podstawowe aspekty dot. cukrzycy, zasady zdrowego odżywiania, rola diety w cukrzycy, zasady przeliczania posiłków na wymienniki węglowodanowe – przelicznik niezbędny dla osób chorujących

w diecie cukrzycowej i inne.

Na każdym warsztacie odbywała się wspólna degustacja przygotowanych posiłków. Każdy uczestnik otrzymał książeczki z przepisami oraz wszystkie materiały dydaktyczne z przeprowadzonych warsztatów.

Cały cykl obejmował 3 warsztaty stacjonarne zorganizowane w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim po 3 godziny każdy.

W każdym ze spotkań uczestniczyło około 40 osób.

Dzięki realizacji projektu osoby chorujące i zagrożone cukrzycą nauczyły się jak w łatwy sposób mogą zmienić nawyki zwłaszcza te żywieniowe, jak lepiej kontrolować poziom cukru a co za tym idzie dłużej uchronić się przed powikłaniami cukrzycy.

Kolejną zaletą było wspieranie aktywnego życia osób chorujących, w tym często niepełnosprawnych a dzięki temu osoby z cukrzycą były bardziej zmotywowane do współpracy ze Stowarzyszeniem.

Celem długofalowym Stowarzyszenia jest cykliczne organizowanie tego typu warsztatów, które będą zwiększały świadomość wśród osób chorujących i osób zdrowych – jak skutecznie zapobiegać i żyć z cukrzycą.

XX lecie Koła Powiatowego PSD w Biłgoraju

W sobotę 23 października zorganizowano uroczystości jubileuszowe Koła.
Rozpoczęły się one od mszy św. odprawionej w kościele pw. Św. Jerzego, następnie uczestnicy wydarzenia zebrali się 
w świetlicy przy ul. Nadstawnej (dawna siedziba MDK).
Na wstępie uroczystości Pani Prezes Koła powitała zebranych gości, a następnie opowiedziała historię Koła Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Biłgoraju.
Koło zostało założone w 2001, a jego Prezesem została kol. Jadwiga Szymańska i funkcję tę pełniła do 2009 roku. 
Przez jeden rok Koło prowadził kol. Feliks Kuna. Od 2010 roku do chwili obecnej Prezesem Koła jest kol. Krystyna Różaniecka. 
Pani Prezes Różaniecka opowiadała o trudnościach lokalowych z jakimi borykało się Koło i o tym, że obecnie dzięki przychylności Burmistrza Miasta Biłgoraj organizacja funkcjonuje w nowym budynku przy ul. Kościuszki 28.
Od chwili powstania do 1 maja 2017 roku Koło Powiatowe należało do struktur Oddziału Wojewódzkiego 
w Lublinie.
Po wystąpieniu z lubelskich struktur Koło współorganizowało Oddział Rejonowy PSD w Tomaszowie Lubelskim.
W Oddziale Rejonowym kol. Krystyna Różaniecka pełni funkcję wiceprezesa.
W opinii lokalnych władz samorządowych oraz Zarządu Głównego PSD Koło Powiatowe w Biłgoraju realizuje cele statutowe stowarzyszenia w sposób szczególnie aktywny, a Prezes Krystyna Różaniecka jest osobą o dużej empatii 
i wrażliwości społecznej. 
Celem działalności Koła jest przede wszystkim szerzenie edukacji diabetologicznej wśród chorych, osób zagrożonych cukrzycą. 
W ramach zadań Koło organizuje warsztaty z zakresu prawidłowego odżywania, organizuje też imprezy integracyjne. 
Ponadto zapewnia członkom stały dostęp do lekarza diabetologa, a także do sprzętu ułatwiającego monitoring stanu zdrowia.

         Podczas sobotnich uroczystości nie zabrakło wyróżnień, wręczono medale, odznaczenia. 
Min. Pani Prezes Krystyna Różaniecka otrzymała Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków a kol. Halina Kręt nagrodę Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków „Kryształowy Koliber” w kategorii Pielęgniarka Roku 2020”.
Udział w wydarzeniu wzięli m.in.: zastępca Burmistrza Biłgoraja Jarosław Bondyra, Wójt Gminy Biłgoraj Wiesław Różyński oraz członek Zarządu Powiatu Andrzej Łagożny.
Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków reprezentowali; Prezes Zarządu Anna Śliwińska oraz członek Rady Głównej PSD, Prezes Oddziału Rejonowego PSD w Tomaszowie Lubelskim Karol Kosiacki.