IX Krajowe Walne Zebranie Delegatów

Warszawa, 17.11.2019 godz. 09:00

Porządek obrad

1. Otwarcie zebrania i powitanie gości;

2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta i prezydium zebrania; 3. Przyjęcie Porządku Obrad;

4. Wybór komisji skrutacyjno-mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków; 5. Stwierdzenie prawomocności zebrania;

6. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi Głównemu (sprawozdanie Prezesa Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego; dyskusja);

7. Przedstawienie propozycji zmian do Statutu PSD oraz Regulaminów Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego;

8. Podjęcie uchwały o przyjęciu nowego Statutu PSD oraz Regulaminów Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego;

9. Podjęcie uchwały o sposobach (trybie) głosowania przy wyborach Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego;

10. Ustalenie listy kandydatów do Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego;

11. Wybory Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego;

12. Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego;

13. Ukonstytuowanie się Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego;

14. Przedstawienie projektu Uchwały Programowej IX Krajowego Walnego Zebrania Delegatów; dyskusja;

15. Przyjęcie Uchwały Programowej IX Krajowego Walnego Zebrania Delegatów;

16. Wolne wnioski;

17. Zakończenie Zebrania.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *